O Seniorských sborech

Seniorské sbory jsou součástí UČPS – Unie českých pěveckých sborů. Čemu se UČPS věnuje a na jakých tradicích staví.

V souladu s prioritami Národního strategie přípravy na stárnutí založila Unie českých pěveckých sborů v roce 2017 novou sekci Seniorských sborů, jejímž účelem je mapovat a podporovat kulturní – především hudební aktivity seniorů.

Vedle zmapování situace (počtu, charakteru a zaměření souborů) a propagace myšlenky hudebních souborů seniorů bylo v říjnu 2018 v Pražském Hlaholu uspořádáno I. setkání seniorských sborů. Vzhledem k velkému zájmu souborů a dobré odezvě mezi cílovou skupinou se UČPS rozhodla na tuto akci navázat a uskutečnit i další ročníky těchto setkání. Unie bude také nadále podporovat další aktivity, které se věnují seniorským sborům.

UČPS chce formou Seniorských sborů zaměřit svou pozornost na tyto oblasti: 

  • Napomáhání při vzdělávání odborníků (sbormistrů, hlasových pedagogů a dalších osob) pro seniorské sbory.

  • Propojení vzájemně související oblasti a činnosti, které se váží k působení seniorských sborů – oblast hudební, kulturní, oblast vzdělávání dospělých – seniorů, oblast sociální práce, případně i zdravotnictví, oblast samospráv – krajské, městské úřady, zjistit a podporovat možné způsoby financování seniorských sborů. Vytvořit například skupinu odborníků, která by spolupracovala a seniorským sborům by se věnovala ve všech výše uvedených oblastech.

  • V magazínu Cantus se postupně věnovat různým tématům, která se vztahují k seniorským sborům.

  • Pořádání setkání seniorských sborů, organizování obdobných setkání seniorských sborů, případně vytváření akcí, projektů, na kterých se budou potkávat sbory napříč generacemi – dětské sbory, středoškolské sbory, sbory dospělých – mezigenerační sborová setkání.

  • V případě zájmu ze strany odborné hudební veřejnosti – sbormistrů, uměleckých vedoucích sborů, samotných sborů připravit vhodně upravené notové materiály pro seniorské sbory.